dimecres, 25 de maig de 2011

Avaluació de l'alumnat de l'aula d'acollida a Primària.

Aquest dies estem de proves, tal con diu el Departament "Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida (curs 2004-2005) s’han aplicat instruments d’avaluació per tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius referents a la integració escolar i a l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut....."

Els nostres alumnes realitzaran 4 proves a nivell de llengua :

  • Comprensió oral
  • Expressió oral
  • Comprensió lectora
  • Expressió escrita

Tenim 3 Instruments per a l'avaluació d'integració escolar :
  • Enquesta per a l'alumne
  • Enquesta per al tutor de l'aula d'acollida
  • Enquesta per al tutor de l'aula ordinària