dilluns, 2 de febrer de 2015

App MHM Torre Balldovina Paraules importants

Català:

 TORRE DE DEFENSA: degut a les incursions sarraïnes, les poblacions situades prop de la costa van construir torres de pedra per a la vigilància i la defensa. La torre Balldovina és una d'aquestes fortificacions medievals.

 VIA AUGUSTA: segons Viquipèdia fou una via romana que unia la península d'Hispània amb el centre del món romà. 

ROMÀNIC:El romànic és l'art que es va desenvolupar per Europa Occidental, des del segle XI fins el XIII.

 MERLET: és l’espai massis que alterna amb altre de buit damunt d'un acabament fortificat d'un mur o d'una torre. Aquesta fortificació servia de protecció dels defensors que, amagats al seu darrere podien observar l'enemic i llançar-li projectils pels espais buits.

 MAÇONERIA: construcció feta amb pedra i morter de calç.

 ESPITLLERA: és una obertura estreta i allargada, feta en un mur d'una fortificació, per on podien mirar a l'exterior i llançar fletxes sense gaire perill d'ésser ferit . 



Castellà:

  TORRE DE DEFENSA: debido a las incursiones sarracenas, las poblaciones situadas cerca de la costa construyeron torres de piedra para la vigilancia y la defensa. La torre Balldovina es una de esas fortificaciones medievales.

 VIA AUGUSTA: según Wikipedia fue una vía romana que unía la península de Hispania con el centro del mundo romano.

 ROMÁNICO:El románico es el arte que se desarrolló por Europa Occidental, desde el siglo XI hasta el XIII.

 ALMENAS:es el espacio macizo que alterna con otro de vacío sobre un acabado fortificado de un muro o de una torre. Esta fortificación servía de protección de los defensores que, escondidos detrás podían observar al enemigo y lanzarle proyectiles por los espacios vacíos.

 MAMPOSTERÍA: construcción hecha con piedra y mortero de cal.

 ASPILLERA:es una abertura estrecha y alargada, hecha en un muro de una fortificación, por donde podían mirar al exterior y lanzar flechas sin peligro .


English:

 TOWER DEFENSE: due to the Saracen incursions, the populations located near the coast built stone towers for surveillance and defense. Balldovina Tower is one of those medieval fortifications.

 VIA AUGUSTA: according to Wikipedia, was a Roman road linking the peninsula Hispania with the center of the Roman world.

 ROMANIC:is the Romanesque art that was developed around Western Europe from the eleventh to the thirteenth century.

 BATTLEMENTS:is the space alternating with another massive vacuum on a wall of a fortified tower. This fortress served as protection to defenders, who could see hidden behind the enemy hidden behind it and throw projectiles throw he gaps.

 MASONRY: construction made of stone and lime mortar.

 LOOPHOLE:is a long, narrow opening made fortress wall , where they could look outside and throw arrows without much danger of being hurt by outsiders.

 Més informació.


 
Enllaç a l'aplicació MHM